Servei Jurídic per a sol·licitants d’asil

Antecedents

ACSAR continua l'experiència d'Agermanament que des de 1973 van acollir l'exili llatinoamericà i que el 1977 emparats pel Grup senatorial l’Entesa dels Catalans es va transformar en la Comissió de Defensa dels Refugiats Polítics. A finals del anys 70 moltes persones perseguides necessitaven no solament ajuda per a ells mateixos sinó també ajuda per a crear els comitès de solidaritat per sensibilitzar sobre les dictadures militars que assolaven Xile, Argentina i Uruguai. Catalunya no solament es prepara per fer política democràtica, sinó també per fer-la solidària envers els perseguits per les seves idees. Aquests refugiats polítics llatinoamericans arriben quan a Espanya s’estava construint la democràcia després de 40 anys de dictadura franquista. Per tant, es troben que no hi havia ni Llei d’Asil ni Llei d’Estrangeria (s’aproven el 1984 i 1985, respectivament).

ACSAR, l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats es constitueix el 20 de novembre de 1980 a Barcelona, i crea l’Assessoria Jurídica amb la finalitat d’ajudar als exiliats a demandar l’asil polític a Catalunya, facilitant al màxim les instàncies i acompanyant-los a les entrevistes amb la policia. El 1989, juntament amb Creu Roja, van impulsar la creació del SAIER, Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats, de l’Ajuntament de Barcelona. Des de llavors, ACSAR ha gestionat les sol·licituds d’asil al SAIER i més de 6.000 persones de 120 nacionalitats diferents han estat ateses pel servei jurídic de l’Associació.

L’any 2013 la Fundació ACSAR agafa el relleu de l’Associació, i continua oferint el servei d’assistència jurídica especialitzada per a sol·licitants d’asil. Avui no es tracta només de perseguits políticament, sinó que el ventall s’amplia a persones perseguides per raons d’ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social, de gènere o d’orientació sexual.

El servei jurídic d’ACSAR

El Servei Jurídic d’ACSAR té com a finalitat primordial donar orientació, assistència i seguiment jurídic, en matèria de protecció internacional, incloent tant el dret d’asil com la protecció subsidiària, als refugiats i potencials refugiats radicats a l’àmbit territorial de la seva actuació. També, i de tant en tant, es poden assumir casos d’estrangeria, especialment aquells en els quals concorren raons humanitàries o de arrelament amb certa vinculació a la matèria d’asil i refugi. Tanmateix, es presta assessorament i assistència, si escau, als refugiats en matèria de nacionalitat, matrimoni, extensió de l’asil o reunificació familiar.

Què és el SAIER?

El SAIER és un servei municipal constituït per un conjunt ‘actuacions específiques en estrangeria i asil que ofereixen diferents entitats, que treballen de manera coordinada segons un model de servei integrat pioner a Europa i que ha estat considerat una bona pràctica.

El servei està dirigit a persones nouvingudes que tinguin necessitats d’atenció específiques relacionades amb el seu procés d’acollida: acompanyament a sol·licitants d’asil, assessorament legal, programes d’inserció social i laboral, acompanyament lingüístic i cultural.

Les entitats que formen part del SAIER són, a més d’ACSAR, AMIC-UGT, CITE-CCOO, Col·legi d’Advocats de Barcelona, Creu Roja, Consorci per a la Normalització Lingüística, i ABD.

SAIER

Avinguda Paral·lel, 202
Telèfon: 93 256 27 00 (recepció)
Horari d’atenció al públic:
- de dilluns a dijous, de 9 a 19 h
- divendres, de 9 a 14 h

SAIER