Antecedents

La Fundació ACSAR es constitueix el març de 2005. Recull i pretén posar en valor l’experiència i trajectòria pionera de l’Associació ACSAR, que des dels anys setanta ha estat referent en matèria d’asil i refugi a Catalunya i Espanya.

La raó de ser de la Fundació és transformar la praxi i l’assistència directa en coneixement i aprenentatge, a fi de contribuir a la reflexió i el debat sobre els fenòmens de mobilitat internacional i de diversitat i cohesió social. L’objectiu últim és contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa alhora que promoure la igualtat de drets de ciutadania.

L’activitat duta a terme fins ara per part de la Fundació ACSAR s’alinea amb els objectius d'estudiar el fenomen de la immigració a Catalunya i Espanya en el marc europeu i internacional, sensibilitzar la societat fomentant debats que facilitin el coneixement i respecte mutu entre els diferents col·lectius, prestigiar i divulgar el concepte d’asil, donar suport a les iniciatives col·lectives de barris i pobles per tal de fomentar la cohesió social i l’ intercanvi cultural, així com oferir tallers de formació dirigits a l’administració pública local, entitats i altres professionals de cara a una adequada gestió de la realitat social fruit del fet migratori.

Missió i objectius de la Fundació ACSAR

L’any 2012 la Fundació ACSAR inicia una etapa de renovació empesa per un context de crisi multidimensional que fa necessari reafirmar i reforçar la missió de contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa, en igualtat de drets i que aprofundeixi en el desenvolupament d’oportunitats de cara a la satisfacció de les necessitats bàsiques i dels interessos estratègics de la ciutadania, alhora que reforçar la vessant dels deures i responsabilitats necessaris per a una convivència democràtica. És en aquest entorn que el pensament i anàlisi de noves polítiques públiques que afavoreixin els processos de mobilitat humana i de cohesió social es fan més necessaris que mai.