Societat diversa

En aquest àmbit s’insereixen totes aquelles línies de treball que promouen l’anàlisi de la realitat social fruit dels processos migratoris i que afavoreixen una gestió de la diversitat social, emfatitzant el nivell local i comunitari però sense perdre de vista l’encaix a nivell estatal, europeu i internacional. Les principals línies de treball són:

Cohesió i mobilitat social: L’anàlisi i debat sobre les polítiques d’integració i de desenvolupament de les capacitats i habilitats de les persones, com ara l’educació, la sanitat, el treball, la cultura, la llengua, l’oci. Així mateix, aprofundir en el coneixement de les polítiques que afavoreixen la mobilitat social de la població d’origen immigrant. La Fundació ACSAR contribueix a analitzar les característiques de la realitat social migratòria, amb l’objectiu d’identificar aquelles desigualtats i problemàtiques que poden estar causades per raons d’origen. Alhora, dona suport als poders públics i altres institucions i entitats en la cerca d’estratègies que contribueixin a una millor cohesió social i una igualtat d’oportunitats que afavoreixi la mobilitat social, mitjançant experiències prèvies, política comparada i innovació.

Drets i ciutadania: L’observació i garantia dels drets civils i politics, i dels econòmics, socials i cultural independentment de l’origen dels ciutadans i ciutadanes de la nostra societat, amb especial atenció a aquells grups que per motiu migratori es puguin trobar en situació de vulnerabilitat, és una de les línies de treball de la Fundació ACSAR. Així mateix, és objecte d’estudi l’evolució de la legislació i altra normativa relacionada amb l’exercici dels drets, mitjançant l’assessorament i desenvolupant una funció propositiva davant les instàncies parlamentàries. D’igual manera la sensibilització i l’educació en drets són activitats que, dirigides al conjunt de la societat, reforcen aquest àmbit de treball.

Gestió de la diversitat en el món laboral: Treball i Immigració són un binomi indissociable al nostre país, atès que la cerca de noves possibilitats laborals és la principal motivació darrera la mobilitat humana. Com a resultat, la gestió de la diversitat al món laboral és un dels factors clau no només en els processos d’integració de la nova ciutadania, sinó també en les estratègies de futur del desenvolupament del teixit i dels agents econòmics. Des de la Fundació ACSAR volem contribuir al treball en polítiques de responsabilitat social corporativa en matèria de diversitat, com a valor afegit d’empreses, sindicats i altres agents econòmics, en benefici de la millora dels drets i responsabilitats laborals i del potencial i oportunitats que aquesta diversitat pot aportar, en termes d’innovació i creativitat en el context actual de crisi

Gestió de la diversitat religiosa: Darrerament, la Fundació ACSAR ha desenvolupat una tasca de reflexió i propostes de cara oferir solucions a una de les problemàtiques que més debat públic ha generat al nostre país, i que també ha estat objecte d’instrumentalització política. L’experiència acumulada en aquesta tasca mitjançant grups de reflexió, estudis, trobades d’experts i gestors locals, i publicació de manuals de referència, té la seva continuació en facilitar a les administracions locals l’aplicació de les recomanacions que permetin el normal exercici de la diversitat religiosa com a una de les vies per a assolir una societat plural i diversa lliure de conflicte.

Llengua i diversitat: La llengua és un dels elements clau de la cohesió social a Catalunya, i igualment és un dels factors fonamentals en els processos d’integració. Fomentar la llengua catalana com a llengua d’oportunitats i dret social d’una banda, i afavorir el reforçament de les llengües d’origen, de l’altra, situen el fet migratori en un marc multilingüe que enriqueix una societat i la fa més dinàmica i competitiva. La Fundació ACSAR vol contribuir a l’estudi de la relació entre llengua, diversitat i migracions com a espai de cohesió i construcció social.

Racisme i xenofòbia: La discriminació i segregació per motius d’origen són una de les problemàtiques que cal neutralitzar per a aconseguir una societat plenament democràtica i construir una ciutadania plena. Les accions a desenvolupar han de centrar-se en la lluita contra tota discriminació tant en l’àmbit institucional, com social, i especialmente a través dels mitjans de comunicació. És a través de la formació i l’educació que la Fundació ACSAR vol contribuir a lluitar contra manifestacions que poden representar el fracàs d’un model d’integració i convivència.