Projectes

La Fundació ACSAR desenvolupa la seva tasca mitjançant l’execució de projectes en les diverses línies de treball que integren els nostres programes. Les accions s’emmarquen en els següents tipus d’activitats.

  • Recerca aplicada en col·laboració amb grups de recerca d’universitats i altres centres de pensament.

  • Organització de cursos i seminaris de formació per a administracions públiques, ONG, i professionals.

  • Assistència tècnica i assessorament a l’administració pública per a l’elaboració, planificació i avaluació de polítiques i programes i projectes.

  • Disseminació i sensibilització, que inclou la creació d’espais de debat i reflexió, propis o a través dels mitjans de comunicació, així com la publicació de materials de referència i altres mitjans.

  • Creació d’eines per a la gestió pública, com ara sistemes d’informació geogràfica, bases de dades, documentació.

Principis transversals

Les actuacions de la Fundació ACSAR tenen com a principis inspiradors i que fonamenten la seva metodologia:

  • la perspectiva de drets humans i gènere: l’activitat de la Fundació ACSAR es basa en la voluntat de construir, amb la participació de la societat, d’instruments polítics capaços d’establir obligacions, polítiques públiques i noves formes de gestió democràtica per a l’empoderament dels subjectes de drets i l’enfortiment de relacions socials de respecte i garantia dels drets humans, amb una particular atenció a les relacions desiguals per raons de gènere.

  • la perspectiva intercultural: la nostra activitat s’emmarca en un concepte de societat complexa, on el reconeixement de la diversitat i la pluralitat han d’inspirar tota actuació de gestió pública, ressaltant els aspectes relacionals i d’interacció, que són els que enriqueixen el desenvolupament humà, i la democràcia pluralista, incloent-hi la nova ciutadania.

  • el treball en xarxa: els escenaris en què treballa la Fundació ACSAR requereixen de respostes globals i multidisciplinars que una sola entitat no pot assumir. L’intercanvi d’informació i de serveis entre individus, grups i institucions, la identificació de pols d’excel·lència, i l’increment de la interrelació dels diversos actors, públics i privats, han de ser principis rectors d’una metodologia de treball que contribueixi a l’enfortiment de la cultura de l’intercanvi i l’enriquiment mutu.

  • la creació de consensos polítics i socials: la construcció d’una societat plural i diversa integrada per ciutadans i ciutadanes de ple dret i amb igualtat d’oportunitats independentment del seu origen és un objectiu comú que requereix del màxim de consens polític i social. Aquest principi inspirarà les accions que dugui a terme la Fundació ACSAR tant metodològicament com un objectiu en sí mateix.

Avaluació de l'Estratègia Antirumors de Barcelona

Avaluació de l'Estratègia Antirumors de Barcelona

El projecte pretén avaluar el funcionament i els resultats de l'estratègia antirumors iniciada el 2010 per l'Ajuntament de Barcelona. En aquests anys d'aplicació, l'estratègia s'ha anat extenent a altres institucions públiques i ha aconseguit rebre l'interès d'altres administracions públiques de l'Estat i de l'Europa, com una bona pràctica de lluita contra el racisme i la xenofòbia, amb un gran potencial de replicabilitat. Aquesta anàlisi ha de permetre la seva revisió i la seva exportació a altres contextos.

Llegeix-ne més
Estratègia antirumors per prevenir el racisme

Estratègia antirumors per prevenir el racisme

El projecte Antirumors pretén impulsar i consolidar a diverses ciutats espanyoles una estratègia de comunicació i sensibilització a llarg termini basada en l'experiència de l'estratègia antirumors de Barcelona, amb l'objectiu de contrarestar els estereotips negatius, els tòpics i els falsos rumors que circulen sobre la immigració i la diversitat cultural, que poden derivar en actituds discriminatòries i racistes i que dificulten la interacció i la convivència a la nostra societat.

Llegeix-ne més
El retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya

El retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya

L'anàlisi sobre el retorn voluntari des de Catalunya vol recollir l'ampli ventall de possibilitats que s'ofereix als immigrants que volen retornar als seus països d'origen, el volum del seu ús i els principals actors públics i privats que hi treballen. L'objectiu és establir un mapa i un estat de la qüestió sobre aquest àmbit de cara a valorar la creació de nous serveis centralitzats d'informació, suport i acompanyament.

Llegeix-ne més
Avaluació del Programa Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar

Avaluació del Programa Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar

Procés d’avaluació del Programa d'Acompanyament al Reagrupament Familiar de l'Ajuntament de Barcelona, que ha de permetre valorar els impactes i els efectes sostinguts en el temps del programa des d’una perspectiva holística, extensa i multidimensional de la realitat humana, tant individual com grupal. L'avaluació inclou la recollida i sistematització de dades sobre la gestió del Programa així com informació sobre la valoració dels participants i dels agents externs col·laboradors.

Llegeix-ne més
Arxiu de l'Asil a Catalunya

Arxiu de l'Asil a Catalunya

El 21 de juny de 2010 ACSAR va cedir a l'Arxiu Nacional de Catalunya el seu fons documental, format pels expedients personals de cadascun dels refugiats i refugiades que van ser atesos per l'associació des del 1980. Inclou tant els expedients d'aquells que van formalitzar oficialment la petició d'asil, com la de moltes altres persones que van entrar en contacte amb l'associació per requerir la seva assistència però no van concretar la petició davant les autoritats corresponents. ACSAR organitza i descriu de manera periòdica aquest fons documental que conté informació rellevant i única per a conèixer les circumstàncies històriques de l’arribada de refugiats polítics d’arreu del món. Aquest projecte pretén aportar a l'Arxiu Nacional de Catalunya una part de la història d'aquest país com a terra d'asil.

Llegeix-ne més