Avaluació del Programa Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar

El Programa d'Acompanyament al Reagrupament Familiar de l'Ajuntament de Barcelona s'inicia el 2006 al districte d'Horta-Guinardó, i el 2012 s'extén a tota la ciutat. Després de 6 anys d'aplicació, es tracta de veure de quina manera el programa ha assolit l'objectiu d'afavorir la inserció i l’autonomia de les famílies reagrupades a la ciutat. Es tracta també d'analitzar la millora de les dinàmiques del retrobament familiar i l'afavoriment de la cohesió social. Així mateix es pretén analitzar els efectes previstos i no previstos, i valorar l'existència de diferències entre les famílies que han passat pel programa i les que no. Especial atenció mereixen els reagrupaments de fills i cònjuges.

El projecte es desenvolupa entre 2012 i 2013, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, i en col·laboració amb l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU).

Avaluació del Programa Noves Famílies: Acompanyament al Reagrupament Familiar