Avaluació de l'Estratègia Antirumors de Barcelona

La Xarxa BCN antirumors neix el juliol del 2010 en el marc del Pla Barcelona Intercultural. L'Estratègia BCN Antirumors construïda des de llavors consta de tres línies d’acció centrals: la creació d’una Xarxa antirumors que agrupi a totes les entitats i persones que volen col·laborar de forma activa en la lluita contra els rumors, la creació i difusió de materials i einesantirumors que facilitin la tasca als membres de la Xarxa i que estiguin a l’abast del conjunt de la població, i el treball amb els mitjans de comunicació per a que incorporin i difonguin els materials i el coneixement creat en el marc de l’estratègia antirumors.

El projecte pretén abordar el seu desenvolupament des del seu inici, així com la seva implementació actual. S'analitza el seu disseny a través dels seus objectius, explícits o implícits, de la política i reconstruir la lògica de les mesures implementades. Definir quins objectius concrets es pretenia assolir amb les línies de treball engegades i aclarir a través de quins passos es pretenia que les mesures assolissin aquests objectius. Com es pretenia intervenir sobre la població objectiu i per què es considerava que les mesures aconseguirien produir els canvis desitjats. Es valora el seu acompliment, el seu abast, la seva utilitat, els seus efectes i el seu impacte.

El projecte es desenvolupa durant 2012 i 2013, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, i amb la col·laboració de Sòcol Tecnologia Social.

Avaluació de l'Estratègia Antirumors de Barcelona