Entre els cursos 2008-2009 i 2019-2020 es va produir un augment del 3,46% en el nombre de persones estrangeres matriculades en estudis de grau i cicle (d’un 3,87% a un 7,33%). D’aquestes, la gran majoria han provingut de la UE-28 (entre un 30 i un 45%), seguides per les d’origen llatinoamericà (entre un 20 i un 30%), resta d’Europa (entre un 13 i un 17%), Àsia i Oceania (entre un 4 i un 10%), nord d’Àfrica (entre un 6 i un 8%), i resta d’Àfrica (entre un 1 i un 2%).

Dividint entre branques d’ensenyament, només hi ha dades disponibles a partir del curs 2015-16. Així doncs, entre els cursos 2015-2016 i 2019-2020 la majoria d’alumnes estrangers de cicle i grau van optar per estudis de ciències socials i jurídiques (al voltant d’un 45%), seguit per enginyeria i arquitectura (un 20%, aproximadament), ciències de la salut (també un 20%), arts i humanitats (un 10%), i ciències (al voltant d’un 5%).