Entre els anys 2006 i 2020 s’ha produït un augment de 89.100 persones entre el total de la població activa a Catalunya, passant de 3.729.000 a 3.818.100. D’aquestes, 42.100 eren d’alguna nacionalitat estrangera i 46.2000 de nacionalitat espanyola.

Les nacionalitats de la UE-28 han augmentat considerablement dins de la població activa estrangera, passant de compondre el 9,92% el 2006 al 21,88% el 2020.