La població estrangera de Catalunya és actualment de 1.159.427 persones. Aquesta dada suposa un increment del 538% respecte a l’any 2000, quan el nombre d’estrangers era de 181.590. Tanmateix, la xifra més elevada és la corresponent a 2010, amb 1.198.538 persones, el que representava un 15,95% de la població total de Catalunya.

Pel que fa al perfil de la població estrangera, aquesta està formada en major proporció per homes, tot i que des del 2006 les diferències s’han reduït. De fet, mentre que el 2006 el percentatge de dones estrangeres suposava el 44,75%, el 2010 era del 46,16%, el 2015 del 47,86% i, actualment, és del 48,61%.

L’edat també suposa un factor rellevant en la població estrangera. Mentre que el percentatge de població de 65 anys o més a Catalunya és del 19%, en la població estrangera és de poc més del 4%. En comparació amb la població total, doncs, l’estrangera es caracteritza per ser més jove i tenir major proporció d’homes. Concretament, des de l’any 2000 les franges d’edat més significatives de població estrangera són les d’entre 25 i 29 anys, 30 i 34 anys i 35 i 39 anys.  

Pel que fa al nivell provincial, les quatre províncies catalanes han experimentat creixements destacables, si bé no homogenis. Mentre la població estrangera de Tarragona ha augmentat un 707% respecte a l’any 2000, a Lleida ho fa un 700%, a Barcelona un 662% i a Girona un 336%.

En termes absoluts, aquestes dades corresponen a un creixement de 682.334 persones a Barcelona, 111.937 a Tarragona, 117.375 a Girona i 66.191 a Lleida.

 

Anàlisi realitzat per Roger Mazariegos (@RMazariegosR).